هفده گل زیبا که در اشکالی باورنکردنی خودنمایی می‌کنند

--------------  

1. ارکیده ی صورت میمونی (Dracula Simia)

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

2. ارکیده ی پروانه ای یا ارکیده ی سر پرنده (Phalaenopsis)

  گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

3. ارکیده ی چکشی (Drakaea)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

 

4. لب چنگکی (Psychotria Elata)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

5. ارکیده ی دختران رقصان (Impatiens Bequaertii)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

6. بامبلبی (Bumble bee) خندان (Ophrys Bomybliflora)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

7. کودک در قنداق (Anguloa Uniflora)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

8. گل طوطی (Impatiens Psittacina)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

9. غلاف دانه ی گل میمونی (Antirrhinum)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

10. گل ارکیده مرغابی در حال پرواز(Caleana Major)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

 

11. گل ارکیده ای با تصویر سر یک ببر در قسمت میانی

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

12. بیگانه ی شاد (Calceolaria Uniflora)

 

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

13. گل ارکیده ی فرشته (Habenaria Grandifloriformis)

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

14. گل ارکیده ی روح مقدس یا ارکیده ی فاخته (Peristeria Elata)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

15. گل ارکیده با نقشی از یک بالرین

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

16. ارکیده ی حواصیل سفید (Habenaria Radiata)

 گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

 

17. دارت ویدر (Aristolochia Salvadorensis)
اگر با مجموعه فیلم های جنگ های ستاره ای آشنا باشید پس شخصیت دارت ویدر را هم می شناسید. این گل ارکیده هم به دلیل مشابهت ظاهری با این شخصیت به نام گل دارت ویدر خوانده می شود.

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

گل ارکیده,زیباترین گلها,انواع گل های ارکیده

منبع : zoomit.ir