فرهنگی ادبی علمی آموزشی فرهنگی ادبی علمی آموزشی http://alef12.mihanblog.com 2018-09-20T16:50:41+01:00 text/html 2018-07-18T13:07:56+01:00 alef12.mihanblog.com HD آموزش مناسک حج http://alef12.mihanblog.com/post/127 <div align="center"> <p id="lipsum"> </p><div align="center"><div align="center">با سلام خاطرات تابستان ۹۷&nbsp; <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">الهی هب لی کمال الانقطاع الیک <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">آموزش مناسک حج<br></div><br><font size="6">https://gap.im/@dddd12</font></div><br><font size="6"> </font><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="text-align: center;"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790642" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/34kUmkLp" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790642-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">18:07</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/34kUmkLp" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790428" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/vP34oTF6" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7164790428-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">18:18</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/vP34oTF6" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790321" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/yatacQ1p" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790321-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">08:37</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/yatacQ1p" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790214" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/gTyUWOGk" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790214-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">08:51</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/gTyUWOGk" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <a href="http://www.namasha.com/v/DCHpLqQa" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7164790107-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">11:57</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/DCHpLqQa" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a></div></div> text/html 2018-07-18T13:06:47+01:00 alef12.mihanblog.com HD محرمات احرام در مناسک حج http://alef12.mihanblog.com/post/126 <div align="center"> <p id="lipsum"> </p><div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164903117"> <a href="http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Z" title="محرمات احرام در مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7164903117-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">21:11</div> </a> <div><br> </div><div><a href="http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Z" target="_blank">http://www.namasha.com/v/1oOVYp3Z</a></div><div><br></div><div><a href="http://www.namasha.com/dd12" target="_blank" title="">http://www.namasha.com/dd12</a></div><div> <div class="text-muted"><br></div><div class="text-muted">محرمات احرام برای مردان بیشتر است بیشتر محرمات کفاره دارد که اغلب قربانی کردن گوسفندیا شتر است </div> </div> </div></div></div> text/html 2018-07-18T13:05:11+01:00 alef12.mihanblog.com HD مناسک و احکام حج استاد ملانوری http://alef12.mihanblog.com/post/125 <div align="center"> <ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165203224"> <a href="http://www.namasha.com/v/KsLdVFmq" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7165203224-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">14:24</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/KsLdVFmq" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=01</a> <br></div><div><br></div><div><div class="text-muted"><br></div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165193973"> <a href="http://www.namasha.com/v/BfO1dzRp" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7165193973-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">11:45</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/BfO1dzRp" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=02</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div></div><div><br> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165197632"> <a href="http://www.namasha.com/v/xnVXiWKN" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری =03" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7165197632-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">16:31</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/xnVXiWKN" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری =03" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری =03</a></div><div><br></div><div><br></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165192468"> <a href="http://www.namasha.com/v/VfPWd2fm" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=04" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7165192468-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">14:31</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/VfPWd2fm" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=04" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=04</a> <br></div><div><br></div><div><br> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7165190535"> <a href="http://www.namasha.com/v/BlVNcbdd" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=05" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7165190535-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">19:56</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/BlVNcbdd" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=05" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=05</a> <div class="text-muted"><br></div><div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <a href="http://www.namasha.com/v/AAXDpgoT" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=06" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7165188709-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">20:05</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/AAXDpgoT" title="مناسک و احکام حج استاد ملانوری=06" class="text-danger" style="font-size: 10pt">مناسک و احکام حج استاد ملانوری=۰۶</a></div> text/html 2017-10-23T03:41:38+01:00 alef12.mihanblog.com HD تصاویر مهدوی عج=01 http://alef12.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg"></div> text/html 2017-10-23T03:40:20+01:00 alef12.mihanblog.com HD تصاویر مهدوی عج=02 http://alef12.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg"></div> text/html 2017-10-23T03:39:15+01:00 alef12.mihanblog.com HD جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد http://alef12.mihanblog.com/post/122 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);"><a rel="nofollow" class="video-thumbnail" title="جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد-ddddd12-dd12" href="http://www.namasha.com/v/Xie82va1" style="color: rgb(255, 0, 255); text-decoration: none;"><img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7140436448-320x180.jpg" alt=""></a><div class="video-time">05:46</div><a rel="nofollow" class="text-danger" title="جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد-ddddd12-dd12" href="http://www.namasha.com/v/Xie82va1" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none;">جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد</a><br>--------------------<br>به یاد مرحوم حاج دایی محمد دهقان و مرحوم حسینعلی کارگر</div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);">-----------------------------</div><div align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);"><a rel="nofollow" class="video-thumbnail" title="اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88" href="http://www.namasha.com/v/7TguMZRd" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://s6.namasha.com/images/preview/7140437311-320x180.jpg" alt=""></a><div class="video-time">05:46</div><div><a rel="nofollow" class="text-danger" title="اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88" href="http://www.namasha.com/v/7TguMZRd" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none;">اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88</a></div><div><br></div></div></div> text/html 2017-10-23T03:38:00+01:00 alef12.mihanblog.com HD مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد http://alef12.mihanblog.com/post/121 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);"><a rel="nofollow" class="video-thumbnail" title="مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد" href="http://www.namasha.com/v/LmiSuhPO" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://s6.namasha.com/images/preview/7140246769-320x180.jpg" alt=""></a><div class="video-time">02:30</div><a rel="nofollow" class="text-danger" title="مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد" href="http://www.namasha.com/v/LmiSuhPO" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none;">مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد</a></div></div> text/html 2017-10-08T22:54:28+01:00 alef12.mihanblog.com HD دانلود منتخب زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش بهابادیزد http://alef12.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><strong><font size="4">دانلود منتخب</font></strong><br><strong><font size="4">---------------<br>مراسم زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش</font></strong><br>---------------<br><strong><font size="3">شهرستان بهاباد یزد<br>-----------<br>رایانه ای-دیجیتالی<br>----------<br><font size="6">moharram96.VOB</font></font></strong></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);">---------------------------</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8308372618/01_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308372618/01_moharram96.vob.html</a><br>-------------------------<br>----------85mb---------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308518976/02_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308518976/02_moharram96.vob.html</a><br>----------------------------<br>-------------40mb---------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308487934/03_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308487934/03_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------------------<br>----------------81mb----------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308520542/04_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308520542/04_moharram96.vob.html</a><br>-------------------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488068/06_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488068/06_moharram96.vob.html</a><br>------------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488384/07_moharram96.vob.html" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488384/07_moharram96.vob.html</a><br>------------------------<br>------------58mb----------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488568/08_moharram96.vob.html" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488568/08_moharram96.vob.html</a><br>--------------49mb----------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488734/09_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488734/09_moharram96.vob.html</a><br>------------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308517000/10_moharram96.vob.html" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308517000/10_moharram96.vob.html</a><br>------------------------------<br>-------------44mb-----------<a href="http://s8.picofile.com/file/8308521326/11_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><br>http://s8.picofile.com/file/8308521326/11_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------<br>---------------30mb--------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308523818/12_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308523818/12_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------------------<br>------------------40mb-----------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308524434/13_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308524434/13_moharram96.vob.html</a><br>--------------------------------<br>----------------87mb-----------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308525776/14_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308525776/14_moharram96.vob.html</a><br>------------------------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308573734/15_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308573734/15_moharram96.vob.html</a><br>------------------------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308574534/16_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308574534/16_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------<br>با حضور مش حسن<br>----------------71mb--------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488276/05_m96_151m_hassan.vob.html" target="_blank" title="با حضور مش حسن" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488276/05_m96_151m_hassan.vob.html</a><br>---------------<br>-------------------<br>-----------------&nbsp; دسته وآش نذری95-------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308371076/000_m95_aash.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308371076/000_m95_aash.vob.html</a><br>-------------------------------<br>برای دانلود باتلفن همراه به نشانی اینترنتی زیر مراجعه فرمایید<br>--------------------------<br><font size="4"><strong>www<font size="6">.</font><span style="color: rgb(153, 0, 102);">namasha<font size="6">.</font>com</span><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="6">/</font></span><span style="color: rgb(0, 51, 0);">dd12</span></strong></font><br>--------------------</div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 10px 0px; background-color: rgb(245, 244, 243);">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B4" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A2%D8%B4-%D9%86%D8%B0%D8%B1%DB%8C95" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">دسته وآش نذری95</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/352-240" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">352-240</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">بهابادیزد</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">دانلود منتخب</a></div></div> text/html 2017-10-06T07:20:47+01:00 alef12.mihanblog.com HD عزاداری محرّم96، بهابادیزد، ddddd12 http://alef12.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table border="0" width="100%" class="Post" cellspacing="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 244, 243);"><tbody><tr><td class="Text" colspan="2" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139022896"><a href="http://www.namasha.com/v/ve1hTAx7" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139022896-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:44</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/ve1hTAx7" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139022682"><a href="http://www.namasha.com/v/kxNeYL4S" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139022682-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:01</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/kxNeYL4S" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139014729"><a href="http://www.namasha.com/v/8LF6JXsp" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139014729-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:02</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/8LF6JXsp" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139014187"><a href="http://www.namasha.com/v/Qpcl6sjs" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139014187-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:06</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/Qpcl6sjs" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139013652"><a href="http://www.namasha.com/v/InoVfIge" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139013652-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:44</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/InoVfIge" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139013010"><a href="http://www.namasha.com/v/qxTz6cLO" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139013010-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:00</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/qxTz6cLO" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139012896"><a href="http://www.namasha.com/v/mpcYGZS6" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139012896-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:37</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/mpcYGZS6" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139012682"><a href="http://www.namasha.com/v/AAmevGqK" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139012682-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:22</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/AAmevGqK" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div></div><div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%8596" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">بهابادیزد</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-10-06T07:20:06+01:00 alef12.mihanblog.com HD عزاداری محرّم96 -95- بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-جوش دوره http://alef12.mihanblog.com/post/117 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">خانه</a></li></ul><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023866"><a href="http://www.namasha.com/v/z1fgviNs" title="عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023866-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:55</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/z1fgviNs" title="عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023759"><a href="http://www.namasha.com/v/l5S5u5ec" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023759-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">05:15</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/l5S5u5ec" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023545"><a href="http://www.namasha.com/v/Tqe9AlF9" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023545-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:51</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/Tqe9AlF9" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023438"><a href="http://www.namasha.com/v/eFq3dclJ" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023438-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">06:21</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/eFq3dclJ" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start; margin: 10px 0px; background-color: rgb(245, 244, 243);">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم - بهابادیزد=نماشا</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">جوش دوره</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4-%D9%86%D8%B0%D8%B1%DB%8C" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">دسته عزاداری و آش نذری</a></div></div> text/html 2017-10-05T16:56:17+01:00 alef12.mihanblog.com HD عزاداری محرّم96 - بهابادیزد http://alef12.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138991177" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/FIT5bWEX" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138991177-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:01</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/FIT5bWEX" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138991070" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/XEzyFWXc" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138991070-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:46</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/XEzyFWXc" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138990428" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/p1MBxZxo" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138990428-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:50</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/p1MBxZxo" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138990000" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/sLNHoycG" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138990000-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:58</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/sLNHoycG" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138989886" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/qtMdfg5P" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138989886-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">04:44</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/qtMdfg5P" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138989030" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/HGZs9mcn" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138989030-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:28</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/HGZs9mcn" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138988488" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/FfyfV3PB" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138988488-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:35</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/FfyfV3PB" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138988167" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/j37OH4cM" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138988167-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:25</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/j37OH4cM" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138986662" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://www.namasha.com/v/gvL9bQZD" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138986662-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:40</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/gvL9bQZD" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div></div> text/html 2017-08-14T07:39:44+01:00 alef12.mihanblog.com HD برخورد صاعقه به در خت+ این پیرمرد+گاو صندوق عجیب+هنرمند+خانه http://alef12.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7133897953" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 245.75px; line-height: 17.1429px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="http://www.namasha.com/v/4MLvSiOO" title="هنرمند به این میگن" class="video-thumbnail" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; background-color: transparent;"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7133897953-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 235.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; background-color: rgb(0, 0, 0);">02:09</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: 'Glyphicons Halflings'; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; transition: background-color 0.2s ease; background: rgba(0, 0, 0, 0);"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://www.namasha.com/v/4MLvSiOO" title="هنرمند به این میگن" class="text-danger" style="text-decoration: none; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; background-color: transparent;">هنرمند به این میگن</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7133897846" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 245.75px; line-height: 17.1429px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="http://www.namasha.com/v/xtBkRvQy" title="گاو صندوق عجیب" class="video-thumbnail" style="text-decoration: none; color: rgb(35, 82, 124); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px; background-color: transparent;"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7133897846-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 235.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; background-color: rgb(0, 0, 0);">00:52</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: 'Glyphicons Halflings'; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; transition: background-color 0.2s ease; background: rgba(20, 22, 23, 0.74902);"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://www.namasha.com/v/xtBkRvQy" title="گاو صندوق عجیب" class="text-danger" style="text-decoration: none; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; background-color: transparent;">گاو صندوق عجیب</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7133897632" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 245.75px; line-height: 17.1429px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="http://www.namasha.com/v/qbFpB1bn" title="فیلم بسیار جالب از برخورد صاعقه به در ختی در خیابان که توسط دوربین پارکینگ ضبط شده که بخوبی قدرت صاعقه را نشان میدهد" class="video-thumbnail" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; background-color: transparent;"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7133897632-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 235.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; background-color: rgb(0, 0, 0);">00:13</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: 'Glyphicons Halflings'; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; transition: background-color 0.2s ease; background: rgba(0, 0, 0, 0);"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://www.namasha.com/v/qbFpB1bn" title="فیلم بسیار جالب از برخورد صاعقه به در ختی در خیابان که توسط دوربین پارکینگ ضبط شده که بخوبی قدرت صاعقه را نشان میدهد" class="text-danger" style="text-decoration: none; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; background-color: transparent;">فیلم بسیار جالب از برخورد صاعقه به در ختی در خیابان که توسط دوربین پارکینگ ضبط شده که بخوبی قدرت صاعقه را نشان میدهد</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7133897311" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 245.75px; line-height: 17.1429px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="http://www.namasha.com/v/wz8mgXMr" title="خانه ای که با فشار تنها یک کلید جمع شده و آماده حمل می شود" class="video-thumbnail" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; background-color: transparent;"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7133897311-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 235.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; background-color: rgb(0, 0, 0);">01:33</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: 'Glyphicons Halflings'; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; transition: background-color 0.2s ease; background: rgba(0, 0, 0, 0);"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://www.namasha.com/v/wz8mgXMr" title="خانه ای که با فشار تنها یک کلید جمع شده و آماده حمل می شود" class="text-danger" style="text-decoration: none; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; background-color: transparent;">خانه ای که با فشار تنها یک کلید جمع شده و آماده حمل می شود</a></div></div><p class="visible-md-block clearfix" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 0px 0px 10px; line-height: 17.1429px;"></p><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7133897204" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 245.75px; line-height: 17.1429px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="http://www.namasha.com/v/x2cYGGlg" title="این پیرمرد" class="video-thumbnail" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 122, 183); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; background-color: transparent;"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7133897204-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 235.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; background-color: rgb(0, 0, 0);">02:19</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: 'Glyphicons Halflings'; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; transition: background-color 0.2s ease; background: rgba(0, 0, 0, 0);"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="http://www.namasha.com/v/x2cYGGlg" title="این پیرمرد" class="text-danger" style="text-decoration: none; color: rgb(169, 68, 66); box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; word-wrap: break-word; background-color: transparent;">این پیرمرد</a></div></div></div></div> text/html 2017-07-29T07:26:17+01:00 alef12.mihanblog.com HD در آوردن خودرو از زمین باتلاقی+خوراکی هایی که بهتر است باهم نخورید http://alef12.mihanblog.com/post/113 <div align="center"><div align="center"><div> <br> <a href="http://www.namasha.com/v/dsJWVUHA" title="ترفندی جالب برای در آوردن خودرو از زمین باتلاقی" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7132064080-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:24</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/dsJWVUHA" title="ترفندی جالب برای در آوردن خودرو از زمین باتلاقی" class="text-danger" style="font-size: 10pt">ترفندی جالب برای در آوردن خودرو از زمین باتلاقی</a><br><br><br> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7132063759"> <a href="http://www.namasha.com/v/y8J1d9oP" title="چه بالابریدچه پایین،سرجای اول برمی گردید" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7132063759-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">03:33</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/y8J1d9oP" title="چه بالابریدچه پایین،سرجای اول برمی گردید" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">چه بالابریدچه پایین،سرجای اول برمی گردید</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7132063224"> <a href="http://www.namasha.com/v/ife7egkt" title="خوراکی هایی که بهتر است باهم نخورید" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7132063224-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:09</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/ife7egkt" title="خوراکی هایی که بهتر است باهم نخورید" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">خوراکی هایی که بهتر است باهم نخورید</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7132062896"> <a href="http://www.namasha.com/v/aPAo9gKk" title="اینجا فضا نیست ژاپنه" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7132062896-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:00</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/aPAo9gKk" title="اینجا فضا نیست ژاپنه" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">اینجا فضا نیست ژاپنه</a> </div> </div></div></div> text/html 2017-06-16T05:45:17+01:00 alef12.mihanblog.com HD ماه منیر http://alef12.mihanblog.com/post/112 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);">دوست دارم که ز لب های تو یک بوسه بگیرم</span></div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></div></span><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);"></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">و همان لحظه درآغوش تو از عشق بمیرم</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">کاش می شد کفنم چادر گلدار تو باشد</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></div></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">تا دگر وام ز عطر خوش کافور نگیرم</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">نزد من ناز بنا کردی و با عشوه گری ها</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></div></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">شده ای باعث تشویش من ای ماه منیرم</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">هرطرف می نگرم چهره ی زیبای تو پیداست</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></div></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">تشنه ات هستم و بازیچه ی افسون کویرم</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(246, 244, 224);"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">یاد آن عشوه گری های تو ای دلبر رعنا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></div></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(246, 244, 224);">درنمازم شده مستوجب شک های کثیرم....</p><p style="text-align: center; background-color: rgb(246, 244, 224);"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6667px;">http://bonbaste-ordibehesht.blogfa.com/post/27</span></font></p></div> text/html 2017-04-25T08:41:23+01:00 alef12.mihanblog.com HD هرچیزی را نباید امتحان کرد+پاک ترین قطار+خودکار 3 بعدی http://alef12.mihanblog.com/post/111 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/ddddd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122157846"> <a href="http://www.namasha.com/v/F4JFe2T6" title="هرچیزی را نباید امتحان کرد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122157846-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:12</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/F4JFe2T6" title="هرچیزی را نباید امتحان کرد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">هرچیزی را نباید امتحان کرد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122157632"> <a href="http://www.namasha.com/v/iS1SBgxg" title="وقتی با جاروبرقی یه سیگار رو جارو میکنی" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122157632-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:15</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/iS1SBgxg" title="وقتی با جاروبرقی یه سیگار رو جارو میکنی" class="text-danger" style="font-size: 10pt">وقتی با جاروبرقی یه سیگار رو جارو میکنی</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122157204"> <a href="http://www.namasha.com/v/mGFG1uR8" title="دوربین مخفی به این میگن" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122157204-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:00</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/mGFG1uR8" title="دوربین مخفی به این میگن" class="text-danger" style="font-size: 10pt">دوربین مخفی به این میگن</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122156662"> <a href="http://www.namasha.com/v/sl9XsIPO" title="خودکار 3 بعدی" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122156662-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:15</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/sl9XsIPO" title="خودکار 3 بعدی" class="text-danger" style="font-size: 10pt">خودکار 3 بعدی</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122156448"> <a href="http://www.namasha.com/v/cOPhxtsJ" title="چقدر هماهنگ؟" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122156448-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:00</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/cOPhxtsJ" title="چقدر هماهنگ؟" class="text-danger" style="font-size: 10pt">چقدر هماهنگ؟</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122155806"> <a href="http://www.namasha.com/v/5bFz6aVO" title="تکنولوژی فوق العاده در طراحی یک اتوبوس..!" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122155806-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:05</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/5bFz6aVO" title="تکنولوژی فوق العاده در طراحی یک اتوبوس..!" class="text-danger" style="font-size: 10pt">تکنولوژی فوق العاده در طراحی یک اتوبوس..!</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122155585"> <a href="http://www.namasha.com/v/eslgcT6l" title="ترسناکترین ترن هوایی در جهان" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122155585-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:15</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/eslgcT6l" title="ترسناکترین ترن هوایی در جهان" class="text-danger" style="font-size: 10pt">ترسناکترین ترن هوایی در جهان</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7122155050"> <a href="http://www.namasha.com/v/omx4ZePl" title="پاک ترین قطار که با تبدیل هیدروژن به انرژی الکتریکی به فعالیت خود ادامه می دهد شاید سالهای آینده شاهد ایگونه از قطار ها باشیم" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122155050-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:56</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/omx4ZePl" title="پاک ترین قطار که با تبدیل هیدروژن به انرژی الکتریکی به فعالیت خود ادامه می دهد شاید سالهای آینده شاهد ایگونه از قطار ها باشیم" class="text-danger" style="font-size: 10pt">پاک ترین قطار که با تبدیل هیدروژن به انرژی الکتریکی به فعالیت خود</a><br><a href="http://www.namasha.com/v/omx4ZePl" title="پاک ترین قطار که با تبدیل هیدروژن به انرژی الکتریکی به فعالیت خود ادامه می دهد شاید سالهای آینده شاهد ایگونه از قطار ها باشیم" class="text-danger" style="font-size: 10pt"> ادامه می دهد شاید سالهای آینده شاهد ایگونه از قطار ها باشیم</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <a href="http://www.namasha.com/v/75AzMiQA" title="بریدن گردو با کاغذ" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7122154943-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:59</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/75AzMiQA" title="بریدن گردو با کاغذ" class="text-danger" style="font-size: 10pt">بریدن گردو با کاغذ</a></div>