فرهنگی ادبی علمی آموزشی فرهنگی ادبی علمی آموزشی http://alef12.mihanblog.com 2019-08-22T10:34:45+01:00 text/html 2019-08-09T18:18:38+01:00 alef12.mihanblog.com HD جملات و اصطلاحات انگلیسی در مورد مسافرت هوایی و فرودگاه http://alef12.mihanblog.com/post/188 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b style=""><span lang="FA" style="">فرودگاه و قسمت های مختلف آن: کلیات</span></b><b style=""><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Air travel, an airport &amp; its different sections: Generalities</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="4">1- فردا با هواپیما به توکیو می روم.<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I'm flying to Tokyo/ I'm going to Tokyo by plane tomorrow.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2- جا رزرو کرده ای؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Have you made a reservation?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;3- بله بلیطم دیروز تایید شد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Yes, my reservation/ seat was confirmed yesterday.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4- با کدام خط هوایی مسافرت می کنی/ می روی؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Which airline are you taking/ traveling&nbsp;<u>(by)?</u></span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5- پروازم یکسره / بدون توقف است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">My flight is non-stop.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6- در سنگاپور توقف داریم . آنجا هواپیما عوض می کنیم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">We have a stop- over/ lay-over in Singapore.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">We'll change planes there.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7- بلیطت یکسره است یا رفت و برگشت(دو سره)؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Is your ticket one- way or round trip?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8- دو سره است ولی تاریخ برگشتم/ بلیط برگشتم اُپن است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">It's round trip but my return trip date/ ticket is open.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>9- با درجه یک میروی؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Are you flying first class/ business class?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>10- منظور آن بخش از هواپیما و خدمات آنست که از درجه یک ارزان تر است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I'm traveling coach/ in economy class.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>11- پروزات چه ساعتی است؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">What time's your flight?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">12- </span></b><b><span lang="FA" style="">هواپیما چه ساعتی بلند می شود؟</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Yekan" size="4">What time does the plane take off/ leave?<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>13- هواپیما چه ساعتی به توکیو می رسد/ در توکیو فرود می آید؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">What time does the plane get to/ arrive in/ land in Tokyo?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>14- شماره پروازت چیست؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">What's your flight number?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>15- چمدان هایت را بسته ای؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Have you packed your suitcases?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>16- گذر نامه ات را تحویل داده ای؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Have you handed in your passport?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>17- چه ساعتی باید در فرودگاه باشی؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">What time should you/ do you have to be at the airport?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>18- باید سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه باشم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I should/ have to be at the airport 3 hours before the flight.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">چک کردن بار و سوار شدن به هواپیما</span></b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Yekan" size="4">Checking the baggage &amp; boarding the plane<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style=""><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;</font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">19- تا یک دقیقه دیگر شروع به چک کردن بارها می کنند.</span></b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">They're beginning to check in a/ one minute.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>20- اول باید بدهیم در آن قسمت بارمان را چک کنند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">First we must have/ get our baggage checked in that section.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>21- برای پرواز 605 ایر فرانس به توکیو باید اینجا بارم را چک کنم؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Do I check in here for Air France flight 605 to Tokyo?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>22- بله، لطفا بارتان را بگذارید اینجا.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Yes, can you put your baggage up here, please?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>23- هر مسافر مجاز است 20 کیلو بار داشته باشد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Each passenger is allowed</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">&nbsp;to have 20 kilos of baggage./ Free baggage&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">allowance is 20 kilos(per person).</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>24- من 10 کیلو اضافه بار داشتم و به ناچار مبلغی اضافه پرداختم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I had 10 kilos (of) excess weight, so I had to pay some extra money.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>25- می توانم این کیف دستی را با خود درون هواپیما داشته باشم؟<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Can I carry/ have this bag/ briefcase with me on the plane?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>26- متآسفانه خیر. بزرگتر از اندازه مجاز است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I'm afraid not. It's the wrong size.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>27- خیلی اضافه بار داریم. ناچاریم بقیه بارمان را فریت کنیم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">We have too much excess weight. We have to freight the rest.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>28- این برچسب را روی چمدانت بچسبان.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Stick this sticker on your suitcase.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>29- در خروجی شماره 3 می توانید صندلی تان را انتخاب کنید.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">You can choose your seat at gate 3.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>30- یک صندلی کنار پنجره/ وسط می خواهم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I'd like a window seat / an aisle seat.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>31- منظور دو قسمتی است که سیگار کشیدن در آنها مجاز و غیر مجاز است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Smoking or non- smoking?</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>32- بفرمایید این هم کارت سوار شدن به هواپیما. پرواز خوبی داشته باشید.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Here's your boarding pass. Enjoy your flight.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>33- حالا باید به سالن ترانزیت برویم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Now, we should go to the departure lounge.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>34- پروازمان به علت شرایط بد هوا نیم ساعت تاخیر دارد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Our flight has a 30-minute delay due to bad weather (conditions).</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>35- ساعت 30/10 پرواز ما از بلندگوها اعلام شد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR" style="direction: ltr;">Our flight was announced over the loudspeakers at 10.30.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>36- از مسافران پرواز شماره 605 ایران به مقصد توکیو خواهشمندیم</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;برای سوار شدن به هواپیما به خروجی شماره 5 مراجعه نمایند.<o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style=""><br></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Passengers of Iran Air flight number 605 for Tokyo&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">are requested to proceed to gate number 5 for boarding.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>37- پرواز شماره 704 به مقصد رم در حال سوار کردن مسافران است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Flight number 704 for Rome is now boarding.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>38- حالا وقت سوار شدن به هواپیما است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Now it's time to get on/ board the plane.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>39- هواپیما سر ساعت 11 بلند شد.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">The plane took off at 11 o'clock sharp.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>40- لطفا کمربندهایتان را ببندید و سیگار هایتان را خاموش کنید.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Please fasten your seat belts and extinguish your cigarettes.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>41- لطفا پشتی صندلی ها را به وضعیت عمودی اولیه برگردانید.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Please bring your seats to their original upright position.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>42- هر وقت آن چراغ خاموش شد می توانید کمربندهایتان را باز کنید.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">Whenever that light goes out, you can unfasten your seat belts.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>43- فضای کافی برای پاها و آرنج هایم داشتم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">I had enough leg room and elbow room.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>44- خلبان و کمک خلبان هر دو ایرانی هستند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">The pilot and the co-pilot are both Iranian.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>45- مهماندارها در حال سرو ناهار هستند.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">The flight attendants are serving lunch.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>46- تا پنج دقیقه دیگر فرود می آییم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">We're going to land in five minutes.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>47- به محض اینکه آن چراغ روشن شود باید کمربندهایمان را ببندیم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">As soon as that light comes on, we must fasten our seat belts.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span lang="FA" style="">&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>48- فرود خیلی آرام بود. هیچ چیزی حس نکردم.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><span dir="LTR">We landed very smoothly. I didn't feel anything.</span></b><b><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-------------------<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><b><a href="http://englishlearningsite.mihanblog.com/post/173"><span dir="LTR">http://englishlearningsite.mihanblog.com/post/173</span></a></b><b><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span dir="LTR"><font face="Mihan-Yekan" size="4">---------------------</font></span></b></p></div> text/html 2019-08-09T06:42:55+01:00 alef12.mihanblog.com HD فریادرس http://alef12.mihanblog.com/post/184 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/8515470610466143721/gol-narges.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم<br>نظری به حال زارم که تو منجی جهانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی<br>به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم<br>چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">خیلی زیباست</span></span></p></div> text/html 2019-08-08T08:59:25+01:00 alef12.mihanblog.com HD راه سلامت http://alef12.mihanblog.com/post/72 <div align="center">=============<br><br> <div class="general_list"> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/632" title=""> سحرخیز باش تا کامروا شوی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/631" title=""> تقویت حافظه با عضلات قوی‌تر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/630" title=""> کلسترول بالا موجب از بین رفتن استخوان ها می شود</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/629" title=""> فواید نوشیدن آب با معده خالی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/628" title=""> روش‌های پاکسازی کبد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/627" title=""> سلامتی با این غذاها (بخش پایانی)</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/626" title=""> با این گیاهان چربی خون خود را پایین بیاورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/625" title=""> سلامتی با این غذاها (بخش سوم)</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/624" title=""> علائم بالا بودن قند خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/623" title="">چگونه از شر سینوزیت خلاص شوید؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/622" title="">آیا خوردن سیر برای شما مفید است؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/621" title=""> برای حفظ سلامت کبد چی بخوریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/620" title=""> هشدار درباره 5 منبع پنهان سرشار از کافئین</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/619" title=""> ورزش کردن افراد عصبانی مرگبار است</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/618" title="">معجزه کدو تنبل</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/617" title="">دانلود سخنرانی دکتر فرهنگ در مورد گواهی و شهادت آب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/616" title="">دانلود بهترین و زیباترین های عالم خلقت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/615" title=""> 4 آنتی بیوتیک طبیعی شگفت انگیز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/614" title=""> چربی‌؛ خوب، بد، متوسط</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/613" title=""> فواید دارچین برای معده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/612" title=""> ویتامین رایگان آفتاب را از دست ندهید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/611" title=""> درمان‌های خانگی پوست‌های چرب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/610" title=""> چطور آلزایمر نگیریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/609" title=""> هرگز روی شکم نخوابید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/608" title=""> این غذاها چندین سال به عمرتان اضافه میکند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/607" title="">برترین جاذبه های گردشگری چین</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/606" title=""> چگونه اشتهای کاذب را مهار کنیم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/605" title=""> مراقبت از گوارش به همین سادگی است</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/604" title=""> خوردن شکلات‌های تخته‌ای ممنوع</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/603" title="">علائم هشدار دهنده سرطان پروستات</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/602" title=""> بهترین و بدترین ظروف برای پخت غذا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/601" title=""> دستورالعملی برای بالابردن چربی سوزی بدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/600" title=""> صبحانه مناسب برای دیابتی‌ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/599" title="">مصرف آسپرین برای این افراد ممنوع</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/598" title=""> آیا هویج موجب تقویت چشم می شود؟‎</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/597" title="">هل- بند انگشتی سالم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/596" title="">برای سلامتی بیشتر، از میوه انار غافل نشوید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/595" title=""> 15 دلیلی که باید از قند ترسید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/594" title=""> چه غذاهایی برای دندان و لثه ها مفید هستند؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/593" title=""> غذاهای مفید برای بهبود سرفه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/592" title=""> این نشانه‌های سرطان را جدی بگیرید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/591" title=""> حسی مرموز و تاثیرگذار در سلامت انسان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/590" title=""> کنترل اضطراب با این عبارت‌های جادویی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/589" title=""> 4 روش ساده برای افزایش انرژی بدن انسان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/588" title=""> این دردها در بدن را جدی بگیرید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/587" title=""> روش‌های سنتی و فوق‌العاده موثر دفع سموم چای</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/586" title=""> استحکام استخوان‌بندی بدن با خوردن پیاز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/585" title=""> چگونه با فشار خون بالا ورزش کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/584" title=""> درباره یک روغن شگفت انگیز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/583" title=""> چگونه از چشمان خود در مقابل گوشی محافظت کنیم؟</a><br> </div> <br>=============<br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/582" title=""> فلفل سیاه؛ دانه های سیاه سلامتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/581" title=""> بعد از غذا به هیچ وجه چای نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/580" title=""> 7 عادت خطرناک را از چشمانتان دور کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/579" title=""> فواید اعجاب آور مصرف ناشتای سیر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/578" title=""> ویتامینی برای بهبود سلامت روان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/577" title="">علمی -آموزشی مظفرکریمی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/576" title=""> چند نکته مهم درباره مصرف پماد و قطره</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/575" title=""> چگونه بفهمیم در خطر از حال رفتن قرار داریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/574" title=""> تاثیر انگور بر سلامت قلب و عروق</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/573" title="">8 درمان خانگی برای برای دفع سنگ کلیه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/572" title="">توصیه تغذیه‌ای برای پوست شما</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/571" title="">سم زدایی طبیعی بدن با یک سالاد خوشمزه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/570" title="">دمنوشی فوق العاده موثر برای درمان سرفه سالمندان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/569" title="">دردسرهای دندان كرم‌خورده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/568" title="">مواد شیمیایی چطور سلامت کودک‌تان را تهدید می‌کند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/567" title="">چگونه 100 سال عمر کنیم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/566" title="">مادرانی که عامل بیش فعالی فرزندانشان می‌شوند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/565" title="">نشانه‌هایی که از زخم معده خبر می‌دهند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/564" title="">چند توصیه پتاسیمی برای قلب شما</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/563" title=""> 9 چیزی که تغییرات پاهایتان به شما می‌گویند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/562" title=""> تفاوت درد خوب و درد بد در ورزش</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/561" title=""> 7 روش سنتی برای رفع گرمازدگی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/560" title=""> بوی بد دهان نشانه چیست؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/559" title=""> 13 راهکار برای سریع به خواب رفتن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/558" title=""> 5 ماده غذایی که در خوردن آنها زیاده روی می کنیم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/557" title=""> آب بخورید تا لاغر بمانید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/556" title=""> 7 خوراکی برای سم زدایی بدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/555" title=""> 7 ضرر مهم مصرف نمک</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/554" title=""> اثرات فوری پیاده روی بر بدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/553" title=""> 10 ماده غذایی برای درمان آفتاب سوختگی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/552" title=""> 6 روش موثر درمان ترک پاشنه پا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/551" title=""> غذا را با لذت بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/550" title=""> یبوست؛ مادر بیماری‌ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/549" title=""> 5 راه برای دویدن راحت‌تر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/548" title=""> کم خون ها انجیر بخورند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/547" title=""> فایده ویتامین c برای چاق ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/546" title=""> فلج خواب یا بختک چیست؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/545" title=""> بهترین و بدترین غذاها برای افراد دیابتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/544" title=""> 8 غذای سالم که برای شما مفید نیستند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/543" title=""> 13 روش ساده برای تمیز کردن کبد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/542" title="">گیاهان آپارتمانی چگونه باعث مسمومیت کودکان می شوند؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/541" title=""> 7 گیاهی که نباید ریشه و ساقه آن را بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/540" title=""> 8 علامت اخطاردهنده تغذیه نادرست</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/539" title="">3 ماده غذایی مفید برای کاهش چربی خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/538" title="">8 فایده شگفت انگیز هلو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/537" title="">15 ماده غذایی که نباید در یخچال نگهداری کرد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/536" title="">خواص و ارزش غذایی گل کلم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/535" title=""> 10 راه افزایش اشتها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/534" title=""> 7 راز بیمار نشدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/533" title=""> 8 نوشیدنی برای خوابی راحت</a></div> text/html 2019-08-06T08:57:40+01:00 alef12.mihanblog.com HD راه سلامت http://alef12.mihanblog.com/post/71 <div align="center">================<br><br> <div class="general_list"> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/532" title=""> کبد گرم و چربی دارید؟ پوست سیب داروی شماست</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/531" title=""> 10 ماده غذایی واجب برای آشپزخانه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/530" title=""> 15 غذای حاوی ویتامین B12 که باید بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/529" title=""> 7 عادت روزانه که به کبد آسیب می‌زند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/528" title="">دوغ‌های گازدار نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/527" title="">افراد پرتحرک نیاز به ویتامین D بیشتری دارند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/526" title="">مقابله آسان با کلسترول خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/525" title="">مرکبات داروی مؤثر در فصول بارانی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/524" title=""> 8 راز مهم سلامتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/523" title=""> 21 راه برای لاغر شدن بدون رژیم غذایی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/522" title="">10 خوراکی تسکین دهنده درد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/521" title="">6 نوشیدنی که آرام تان می کند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/520" title=""> 10 خوراکی مفید برای پیشگیری از حمله قلبی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/519" title=""> یک نوشیدنی مفید برای نفخ</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/518" title="">چاق ها بیشتر ویتامین E مصرف کنند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/517" title="">دم دستی های سرطان زا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/516" title="">تنظیم فشارخون با نور خورشید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/514" title="">علل و نشانه‌های نقرس</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/513" title="">نکاتی که باید درباره غلظت خون بدانید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/512" title="">8 عادت غذایی موثر در رشد مو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/511" title="">۸ حقیقت جالب با یک آزمایش خون ساده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/510" title="">30 توصیه برای حفظ تناسب اندام</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/509" title="">۱۵ ماده مغذی ارزان و سالم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/508" title="">6 غذای غنی از آهن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/507" title="">اگر آلرژی بهاری دارید این ها را نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/506" title="">15نشانه سرطان که مردان و زنان نادیده می گیرند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/505" title="">8 نکته در مورد نخوردن گوشت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/504" title="">به 6 دلیل نمی توانیم چربی‌های شکم را آب کنیم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/503" title="">15 سال بیشتر عمر کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/502" title="">فواید شگفت انگیز کاهو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/501" title="">نکاتی که باید برای رژیم غذایی بدانیم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/500" title="">۸ غذای مفید برای سلامت پوست</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/499" title="">راه درست سرخ کردن مواد غذایی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/498" title="">کاهش 50 درصدی "آلزایمر" با فعالیتی ساده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/497" title="">با مشهورترین و زیباترین آبشارهای جهان آشنا شوید + تصاویر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/496" title="">کباب را با چه بخوریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/495" title="">فواید مصرف چغندر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/494" title="">10 روش موثر برای تقویت حافظه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/493" title="">فواید نوشیدن چای برای قلب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/492" title="">برای لاغر شدن، گازها را بشمارید، نه کالری‌ها را</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/491" title="">کم‌آبی باعث سنگ صفرا می‌شود</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/490" title="">تفاوت سرماخوردگی با آنفلوآنزا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/489" title="">12 راه زود پیر شدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/488" title="">خواص متنوع شلغم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/487" title="">نارسایی کلیوی با بیماری‌های استخوانی چه ارتباطی دارد؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/486" title="">3 توصیه نوروزی برای بیماران دیابتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/485" title="">مصرف قهوه خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش می دهد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/484" title="">ویتامین های موثر بر سلامت و زیبایی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/483" title="">علل سیاهی دور چشم‌ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/482" title="">با گوجه‌فرنگی بیمه شوید</a><br> </div> <br>=================<br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/481" title="">از سیر تا پیاز امگا 3</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/480" title="">اهمیت درست خوابیدن ‌در سلامتی افراد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/479" title="">درمان اورژانسی ترش‌ کردن معده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/478" title="">خواص بی نظیر انار</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/477" title="">خواص شگفت انگیز خیار</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/476" title="">بهترین مواد غذایی برای سلامت روده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/475" title="">معجزه ماساژ پا قبل ازخواب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/474" title="">10 غذایی که نباید به کودک خود بدهید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/473" title="">سم زدایی از بدن با بروکلی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/472" title="">همراه آنتی بیوتیک شیر نخورید+معجزه مصرف آب ساده </a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/471" title=""> 8 کلید طلایی برای سلامت کلیه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/470" title=""> 9 عادتی که باعث پیری پوست می شوند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/469" title="">از تخم‌مرغ نترسید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/468" title="">غذاهای تخمیر شده را بیشتر بشناسیم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/467" title="">تخم هندوانه بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/466" title="">مراقب کلیه های فرزندتان باشید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/465" title="">علل خواب‌رفتگی دست‌ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/464" title=""> کبدتان را چقدر می‌شناسید؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/463" title="">بلوبری علیه آلزایمر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/462" title="">نگذارید زانوهایتان درد بگیرد </a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/461" title="">زگیل‌ تان را با سیر نابود کنید </a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/460" title="">تخم مرغ شانه ای نخرید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/459" title="">مراقب این "جانور" خطرناک در خانه‌تکانی باشید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/458" title="">آقایان PMS همسرتان را درک کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/457" title="">7تصور اشتباه در ورزش</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/456" title="">آجیل "رنگی" نخرید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/455" title="">با چروک پوست خداحافظی کنید </a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/454" title="">خانم ها بال مرغ را نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/453" title="">خواص جادویی "بامیه"</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/452" title="">ترفندهایی برای تسریع رشد موها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/451" title="">برنج واقعا شکمتان را چاق می کند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/450" title="">با کلیه های خود مهربان باشید (عکس)</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/449" title="">جالب ترین کاربردهای جوش‌شیرین</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/448" title="">سنگ کلیه تان را دور نیندازید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/447" title="">معجزه مصرف آب ساده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/446" title="">همراه آنتی بیوتیک شیر نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/445" title="">از تخم‌مرغ نترسید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/444" title="">8 کلید طلایی برای سلامت کلیه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/443" title="">9 عادتی که باعث پیری پوست می شوند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/442" title="">مراقبت از پوست و مو با گریپ فروت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/441" title="">این میوه ها را با هم نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/440" title="">مغز خود را با تغذیه جوان کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/439" title="">معجونی قوی‌تر از پنی‌سیلین</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/438" title="">۲۷ خاصیت دارویی نعناع</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/437" title="">پیشگیری از سکته مغزی با مصرف پرتقال</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/436" title="">بهترین زمان برای خوردن موز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/435" title="">جایگزین طبیعی برای شامپو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/434" title="">سم زدایی کامل بدن با عسل و سرکه سیب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/433" title="">پیشگیری از پوکی استخوان با آلو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/432" title="">40 درصد ایرانی‌ها کبد چرب دارند</a></div> text/html 2019-05-31T09:24:09+01:00 alef12.mihanblog.com HD راه سلامت http://alef12.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><ul class="allmode_items"><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/weight4-loss.html">کاهش وزن با این دانه های شگفت انگیز </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/terminalia4-chebula-properties.html">خواص هلیله سیاه در طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/frankincense4-hyperactivity.html">کندر و بیش فعالی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/frankincense4-properties.html"> از خواص کندر چه می دانید؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment4-corns-child.html">عوامل ایجاد میخچه و درمان آن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment4-corns.html">درمان میخچه با طب گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/dances4-aloe-vera.html">خواص عرق آلوئه ورا </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/fatty4-liver.html">طبیعی ترین راه درمان کبد چرب با طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sisymbrium4-irio-slimming.html"> آیا از معجزه خاکشیر برای لاغری خبر دارید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/chia4-properties1.html">شیوه های جالب مصرف تخم شربتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sisymbrium4-properties1.html">دختران جوان چرا باید خاكشیر بخورند </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sisymbrium4-irio-properties.html">٩ کاربرد خاکشیر در طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/thyme4-pregnancy.html">مصرف ‌آویشن در زنان باردار</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/traditional4-medicine-pregnancy.html">طب سنتی چه جایگزینی برای مصرف چربی در بارداری دارد؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/solutions4-thyme.html">برای درمان آکنه، از محلول آویشن استفاده کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/thyme4-properties1.html">آویشن در طب سنتی </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/thyme4-properties.html">خواص و مضرات آویشن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cumin4-properties.html">زیره سیاه و لاغری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/home4-treatment-hemorrhoids.html">درمان های خانگی بواسیر (هموروئید)</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/rubella4-treatment1.html">درمان سرخجه با داروهای گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/thirst4-quenching1.html">نوشیدنی هایی مفید برای رفع عطش در تابستان </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/homemade4-mouthwash1.html">چطور دهان‌شویه خانگی درست کنیم؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/aloe4-vera-properties.html">آلوئه ورا بهترین دوست تابستانی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/slimming4-herbs.html">ادویه هایی برای لاغری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/home4-remedy-acne.html">داروهای طبیعی برای درمان آکنه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/prevention4-sunburn.html">راهکارها ی سنتی برای حفظ سلامت پوست در روزهای داغ تابستانی </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/thirst4-quenching.html">دمنوش های گیاهی برای رفع عطش روزه داران</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/algae4-properties.html">خواص جلبک ها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/licorice4-properties.html">تقویت سیستم ایمنی بدن با مصرف «شیرین‌بیان»</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/reasons4-flatulence.html">دل دردهای پس از افطار را با این چای آرام کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties2-henna-therapeutic.html">خواص حنا و ویژگیهای درمانی اعجاب برانگیز آن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/chia4-properties.html">تخم شربتی گیاهی مفید برای ماه رمضان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/vegetable4-oil.html">خواص دارویی روغن های سنتی و گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/homemade4-mouthwash.html">دهانشویه خانگی برای خونریزی لثه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/violet4-plant-properties.html"> ویژگی های درمانی گیاه بنفشه از نگاه امام رضا (ع)</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/green4-tea-weight-loss.html">چای سبز و لاغری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/back4-pain-treatment.html">مسکن های طبیعی برای درمان کمر درد</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment4-frigidity.html">گیاهان‌دارویی موثر در سرد مزاجی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/memory4-improvement.html">تقویت حافظه با این دمنوش </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herba4-sleep-aids.html">خواب آورهای گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/mango4-leaves.html">برای کنترل دیابت برگ انبه بخورید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/muscle4-building-plants.html">گیاهان عضله ساز کدامند؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/breathing4-problems.html">درمان مشکلات تنفسی با این گیاه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/medicinal4-herbs-depression.html">با این گیاهان افسردگی تان را درمان کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment4-toothache.html">با روشهای طبیعی دندان درد و بوی بد دهان را درمان کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/blood4-disease.html">گیاهانی برای درمان بیماری غلظت خون</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment4-polycystic-ovary.html">چهار گیاه دارویی مفید برای درمان تخمدان پلی کیستیک </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cannabis4-properties.html">دانه شاهدانه، یکی از مغذی‌ترین مواد غذایی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herba4l-anti-diabetes.html">گیاهان مفید برای دیابتی‌ها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/wheat4-germ.html">١٠ فایده ی جوانه گندم در طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/horsetail-properties.html">خواص گیاه دم اسبی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/gastric4-reflux-drugs.html">داروهای گیاهی مفید برای ریفلاکس معده </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/slimming4-herbal-tea.html">دمنوش هایی برای لاغری شکم + طرز تهیه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/kambvja3-properties.html">خواص کامبوجا</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/violet3-herbal-tea.html">برای درمان کم خوابی دمنوش بنفشه مصرف کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties3-chestnuts.html">خواص میوه‌ی شاه بلوط</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/graying4-hair.html">ماسک‌های گیاهی برای جلوگیری از سفید شدن موها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/surface3-properties-capers.html">خواص گیاه کبر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/frankincense3-properties.html">کندر، درمان موثر سرطان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/lung3-infections.html">ریه هایتان را با سیر تمیز کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/basil3-properties.html">خواص ریحان در طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/anti3-aging-herbs.html">3 گیاه دارویی ضدپیری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/flu3-treatment.html"> طب سنتی و درمان سرماخوردگی </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment3-diseases-joints.html">درمان بیماری‌های مفاصل به كمك طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/home3-treatment.html">برخی ار باور های درست و نادرست در مورد درمانهای خانگی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/energizing3-herbal-tea.html">دمنوش بنوشید، انرژی بگیرید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/children3-sore-throat.html">گلو درد کودکان را با داروهای گیاهی درمان کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/seasoning3-anti-cholesterol.html">3 ادویه ی ضد کلسترول</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties3-garlic.html">شگفت‌آور‌‌‏ترین گیاه دارویی زمین</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/coconut4-oil.html">فواید روغن نارگیل برای پوست</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment3-fatty-liver.html">توصیه‌های سنتی برای درمان کبد چرب</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment3-stomach-ulcers.html">به روش طب سنتی زخم معده تان را درمان کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/fat3-burning.html">با این نوشیدنی چربی های بدنتان را بسوزانید! </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/green3-tea-lemon.html">راهی برای افزایش خواص چای سبز</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/natural4-oils.html">14 روغن طبیعیِ ضروری برای کودکان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/chamomile3-properties.html">خواص درمانی چای بابونه </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment3-constipation.html">برای پیشگیری از یبوست تخم شربتی بخورید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal3-treat-infection.html">10 گیاه دارویی که عفونت را از بدن دور میکند</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/home3-remedy-colds.html">5 درمان خانگی و طبیعی سرماخوردگی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/core4-properties-grapes.html">4 هسته برای مقابله با تومورهای سرطانی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/traditional3-medicine-eat.html">با رعایت 11 قانون طب سنتی هنگام غذا خوردن سلامتی تان را تضمین کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sleep3-abnormalities.html">رفع اختلالات خواب با کمک گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/alzheimer3-treatment.html">اگر می خواهید از آلزایمر در امان باشید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/amazing3-tea.html">5 چای شگفت انگیز اما ناشناخته</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal3-essences.html">عرقیجات مفید و مضر در دوران باردرای</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/menstrual3-pain.html">مسكن‌های طبیعی جهت تسکین دردهای قاعدگی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/diarrhea3-treatment-herbal.html">درمان اسهال با داروهای گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/seasoning3-k-s.html">در فصل زمستان این ادویه ها را از دست ندهید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cellulite3-reduction.html">برای کاهش سلولیت نوشیدنی آناناس و زنجبیل مصرف کنید </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/harmful3-foods-pregnancy.html">5 ادویه پر خاصیت</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/ginger3-tea-benefits.html">چگونه چای زنجبیل لیمو به کاهش وزن کمک می‌کند؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/small4-belly.html">با این خوراکی ها چربی شکم خود را آب کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment3-dyspepsia.html">۵ غذای گیاهی برای رفع سوءهاضمه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/turmeric3-during-lactation.html">۷ مزیت فوق العاده استفاده از زردچوبه </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/anti3-diabetic-plants.html">با گیاهان ضد دیابت آشنا شوید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/fennel2-slimming.html">رازیانه چه نقشی در کاهش وزن دارد؟</a></h4> </div> </li></ul></div> text/html 2019-05-25T05:12:07+01:00 alef12.mihanblog.com HD راه سلامت http://alef12.mihanblog.com/post/67 <div align="center"><div class="general_list"> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/654" title="">عسل و دارچین؛ درمانی قدرتمند یا دروغی بزرگ؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/653" title="">وقتی بدن درخواست کمک می کند!</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/652" title="">خاصیت درمانی 8 سبزی قرمز رنگ را بشناسید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/651" title="">چگونه خود را در مقابل سکته مغزی ایمن کنیم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/650" title="">مبتلایان به دیسک کمر نباید ورزش کنند؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/649" title="">فصل سرد، خشکی پوست و چند راهکار ساده!</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/648" title="">با نوشیدنی‌های ضد استرس در فصل پاییز آشنا شوید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/647" title="">تنظیم ساعت بدنتان را به هم نزنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/646" title="">عادتی به ظاهر بی ضرر اما بالقوه خطرناک</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/645" title="">اسلحه‌ای در برابر آلزایمر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/644" title="">کارهایی که برای بهبود گلودرد باید انجام دهید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/643" title="">غول مفید خانواده مرکبات!</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/642" title=""> با توقف مصرف گوشت چه اتفاقی در بدن رخ می‌دهد؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/641" title=""> چگونه پوست شل بازوها را از بین ببریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/640" title=""> طب سوزنی؛ در درمان چه بیماری هایی کاربرد دارد؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/639" title=""> با ریه خود آشتی کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/638" title=""> چند نکته مهم درباره مصرف سبزیجات</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/637" title=""> ۱۵ دقیقه طلایی شستن دهان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/636" title=""> آیا شما هم از درد مفاصل رنج می‌برید؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/635" title=""> 7 سبزی مفید برای جلوگیری از بالا رفتن قند خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/634" title=""> پیاز و یک دنیا خاصیت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/633" title=""> آشنایی با محبوب‌ترین سبک‌های ماساژ</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/632" title=""> سحرخیز باش تا کامروا شوی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/631" title=""> تقویت حافظه با عضلات قوی‌تر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/630" title=""> کلسترول بالا موجب از بین رفتن استخوان ها می شود</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/629" title=""> فواید نوشیدن آب با معده خالی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/628" title=""> روش‌های پاکسازی کبد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/627" title=""> سلامتی با این غذاها (بخش پایانی)</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/626" title=""> با این گیاهان چربی خون خود را پایین بیاورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/625" title=""> سلامتی با این غذاها (بخش سوم)</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/624" title=""> علائم بالا بودن قند خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/623" title="">چگونه از شر سینوزیت خلاص شوید؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/622" title="">آیا خوردن سیر برای شما مفید است؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/621" title=""> برای حفظ سلامت کبد چی بخوریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/620" title=""> هشدار درباره 5 منبع پنهان سرشار از کافئین</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/619" title=""> ورزش کردن افراد عصبانی مرگبار است</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/618" title="">معجزه کدو تنبل</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/617" title="">دانلود سخنرانی دکتر فرهنگ در مورد گواهی و شهادت آب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/616" title="">دانلود بهترین و زیباترین های عالم خلقت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/615" title=""> 4 آنتی بیوتیک طبیعی شگفت انگیز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/614" title=""> چربی‌؛ خوب، بد، متوسط</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/613" title=""> فواید دارچین برای معده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/612" title=""> ویتامین رایگان آفتاب را از دست ندهید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/611" title=""> درمان‌های خانگی پوست‌های چرب</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/610" title=""> چطور آلزایمر نگیریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/609" title=""> هرگز روی شکم نخوابید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/608" title=""> این غذاها چندین سال به عمرتان اضافه میکند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/607" title="">برترین جاذبه های گردشگری چین</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/606" title=""> چگونه اشتهای کاذب را مهار کنیم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/605" title=""> مراقبت از گوارش به همین سادگی است</a><br>===============<br><br> <div class="general_list"> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/604" title=""> خوردن شکلات‌های تخته‌ای ممنوع</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/603" title="">علائم هشدار دهنده سرطان پروستات</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/602" title=""> بهترین و بدترین ظروف برای پخت غذا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/601" title=""> دستورالعملی برای بالابردن چربی سوزی بدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/600" title=""> صبحانه مناسب برای دیابتی‌ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/599" title="">مصرف آسپرین برای این افراد ممنوع</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/598" title=""> آیا هویج موجب تقویت چشم می شود؟‎</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/597" title="">هل- بند انگشتی سالم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/596" title="">برای سلامتی بیشتر، از میوه انار غافل نشوید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/595" title=""> 15 دلیلی که باید از قند ترسید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/594" title=""> چه غذاهایی برای دندان و لثه ها مفید هستند؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/593" title=""> غذاهای مفید برای بهبود سرفه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/592" title=""> این نشانه‌های سرطان را جدی بگیرید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/591" title=""> حسی مرموز و تاثیرگذار در سلامت انسان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/590" title=""> کنترل اضطراب با این عبارت‌های جادویی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/589" title=""> 4 روش ساده برای افزایش انرژی بدن انسان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/588" title=""> این دردها در بدن را جدی بگیرید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/587" title=""> روش‌های سنتی و فوق‌العاده موثر دفع سموم چای</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/586" title=""> استحکام استخوان‌بندی بدن با خوردن پیاز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/585" title=""> چگونه با فشار خون بالا ورزش کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/584" title=""> درباره یک روغن شگفت انگیز</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/583" title=""> چگونه از چشمان خود در مقابل گوشی محافظت کنیم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/582" title=""> فلفل سیاه؛ دانه های سیاه سلامتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/581" title=""> بعد از غذا به هیچ وجه چای نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/580" title=""> 7 عادت خطرناک را از چشمانتان دور کنید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/579" title=""> فواید اعجاب آور مصرف ناشتای سیر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/578" title=""> ویتامینی برای بهبود سلامت روان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/577" title="">علمی -آموزشی مظفرکریمی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/576" title=""> چند نکته مهم درباره مصرف پماد و قطره</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/575" title=""> چگونه بفهمیم در خطر از حال رفتن قرار داریم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/574" title=""> تاثیر انگور بر سلامت قلب و عروق</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/573" title="">8 درمان خانگی برای برای دفع سنگ کلیه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/572" title="">توصیه تغذیه‌ای برای پوست شما</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/571" title="">سم زدایی طبیعی بدن با یک سالاد خوشمزه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/570" title="">دمنوشی فوق العاده موثر برای درمان سرفه سالمندان</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/569" title="">دردسرهای دندان كرم‌خورده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/568" title="">مواد شیمیایی چطور سلامت کودک‌تان را تهدید می‌کند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/567" title="">چگونه 100 سال عمر کنیم؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/566" title="">مادرانی که عامل بیش فعالی فرزندانشان می‌شوند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/565" title="">نشانه‌هایی که از زخم معده خبر می‌دهند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/564" title="">چند توصیه پتاسیمی برای قلب شما</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/563" title=""> 9 چیزی که تغییرات پاهایتان به شما می‌گویند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/562" title=""> تفاوت درد خوب و درد بد در ورزش</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/561" title=""> 7 روش سنتی برای رفع گرمازدگی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/560" title=""> بوی بد دهان نشانه چیست؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/559" title=""> 13 راهکار برای سریع به خواب رفتن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/558" title=""> 5 ماده غذایی که در خوردن آنها زیاده روی می کنیم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/557" title=""> آب بخورید تا لاغر بمانید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/556" title=""> 7 خوراکی برای سم زدایی بدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/555" title=""> 7 ضرر مهم مصرف نمک</a><br> </div> ===============<br><div class="general_list"> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/554" title=""> اثرات فوری پیاده روی بر بدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/553" title=""> 10 ماده غذایی برای درمان آفتاب سوختگی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/552" title=""> 6 روش موثر درمان ترک پاشنه پا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/551" title=""> غذا را با لذت بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/550" title=""> یبوست؛ مادر بیماری‌ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/549" title=""> 5 راه برای دویدن راحت‌تر</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/548" title=""> کم خون ها انجیر بخورند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/547" title=""> فایده ویتامین c برای چاق ها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/546" title=""> فلج خواب یا بختک چیست؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/545" title=""> بهترین و بدترین غذاها برای افراد دیابتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/544" title=""> 8 غذای سالم که برای شما مفید نیستند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/543" title=""> 13 روش ساده برای تمیز کردن کبد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/542" title="">گیاهان آپارتمانی چگونه باعث مسمومیت کودکان می شوند؟</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/541" title=""> 7 گیاهی که نباید ریشه و ساقه آن را بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/540" title=""> 8 علامت اخطاردهنده تغذیه نادرست</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/539" title="">3 ماده غذایی مفید برای کاهش چربی خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/538" title="">8 فایده شگفت انگیز هلو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/537" title="">15 ماده غذایی که نباید در یخچال نگهداری کرد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/536" title="">خواص و ارزش غذایی گل کلم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/535" title=""> 10 راه افزایش اشتها</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/534" title=""> 7 راز بیمار نشدن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/533" title=""> 8 نوشیدنی برای خوابی راحت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/532" title=""> کبد گرم و چربی دارید؟ پوست سیب داروی شماست</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/531" title=""> 10 ماده غذایی واجب برای آشپزخانه</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/530" title=""> 15 غذای حاوی ویتامین B12 که باید بخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/529" title=""> 7 عادت روزانه که به کبد آسیب می‌زند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/528" title="">دوغ‌های گازدار نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/527" title="">افراد پرتحرک نیاز به ویتامین D بیشتری دارند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/526" title="">مقابله آسان با کلسترول خون</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/525" title="">مرکبات داروی مؤثر در فصول بارانی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/524" title=""> 8 راز مهم سلامتی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/523" title=""> 21 راه برای لاغر شدن بدون رژیم غذایی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/522" title="">10 خوراکی تسکین دهنده درد</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/521" title="">6 نوشیدنی که آرام تان می کند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/520" title=""> 10 خوراکی مفید برای پیشگیری از حمله قلبی</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/519" title=""> یک نوشیدنی مفید برای نفخ</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/518" title="">چاق ها بیشتر ویتامین E مصرف کنند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/517" title="">دم دستی های سرطان زا</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/516" title="">تنظیم فشارخون با نور خورشید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/514" title="">علل و نشانه‌های نقرس</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/513" title="">نکاتی که باید درباره غلظت خون بدانید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/512" title="">8 عادت غذایی موثر در رشد مو</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/511" title="">۸ حقیقت جالب با یک آزمایش خون ساده</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/510" title="">30 توصیه برای حفظ تناسب اندام</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/509" title="">۱۵ ماده مغذی ارزان و سالم</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/508" title="">6 غذای غنی از آهن</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/507" title="">اگر آلرژی بهاری دارید این ها را نخورید</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/506" title="">15نشانه سرطان که مردان و زنان نادیده می گیرند</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/505" title="">8 نکته در مورد نخوردن گوشت</a><br> <a href="http://museum90.mihanblog.com/post/504" title="">به 6 دلیل نمی توانیم چربی‌های شکم را آب کنیم</a><br> </div> ========<br> </div> </div> text/html 2019-05-17T07:50:00+01:00 alef12.mihanblog.com HD دستگاه آب شیرین کن با انرژی خورشیدی ابتکار یک جوان ایرانی در آلمان http://alef12.mihanblog.com/post/183 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7197559458" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/kiU6bBPg" title="دستگاه آب شیرین کن با انرژی خورشیدی ابتکار یک جوان ایرانی در آلمان" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s1.namasha.com/images/preview/7197559458-320x180.jpg" alt="دستگاه آب شیرین کن با انرژی خورشیدی ابتکار یک جوان ایرانی در آلمان" class="img-responsive" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">03:15</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><div style="text-align: center;"><a href="https://www.namasha.com/v/kiU6bBPg" title="دستگاه آب شیرین کن با انرژی خورشیدی ابتکار یک جوان ایرانی در آلمان" class="text-danger" style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">دستگاه آب شیرین کن با انرژی خورشیدی ابتکار یک جوان ایرانی در آلمان</a></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-05-01T01:42:00+01:00 alef12.mihanblog.com HD آیا غول ها واقعا" وجود داشته‌اند؟ http://alef12.mihanblog.com/post/182 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a href="https://www.namasha.com/v/6wEhKr9S" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://www.namasha.com/v/6wEhKr9S</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/5494404480295655766/kafepa-ddddd12.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">لینک دانلود کمکی 43mb</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><a href="https://www.namasha.com/v/GBzarhHX" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://www.namasha.com/v/GBzarhHX</a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(245, 244, 243);">نوع مطلب :</span><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/ajib" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; font-family: Tahoma;">&nbsp;عجیب</a></p></div> text/html 2019-04-30T09:19:27+01:00 alef12.mihanblog.com HD راه سلامت http://alef12.mihanblog.com/post/55 <div align="center"><ul class="allmode_items"><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/natural-remedies-headache.html">درمان طبیعی سردرد</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/great-mamyran.html">خواص دارویی گیاه مامیران کبیر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/blood2-purification.html">6 گیاه برای تصفیه ی خون</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/agave2-property.html">تأثیر نکتار گیاه آگاو در بهبود سرفه کودکان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/aloe2-vera-plant.html">آلوئه ورا سرشار از مواد مغذی </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/benefits-succory.html">فواید عرق کاسنی و تاثیرات آن بر بدن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal2-useful-infect.html">دمنوش هایی مفید برای روزهای آلوده</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/karafs2-kohi.html">کرفس کوهی؛ ضد فشار و چربی خون</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sandalwood2-oil-properties.html">خواص روغن چوب صندل </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/dmnvshhay3-beneficial-health.html">دمنوش‌های مفید برای سلامتی (2)</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/benefits2-thyme.html">7 فایده آویشن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/marshmallow2-properties.html">با خواص گل ختمی آشنا شوید </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/fragrant2-violets.html">خواص دارویی بنفشه معطر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/natural2-remedies-toothache.html">8 داروی طبیعی برای دندان درد</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/dmnvshhay2-beneficial-health.html">دمنوش‌های مفید برای سلامتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal2-antibiotics.html">آنتی بیوتیک های گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sore2-throat.html">برای درمان گلو درد این نوشیدنی دارچینی را امتحان کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/use2-herbs-cerf.html">شما می توانید با این گیاهان سرفه خود را درمان کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties2-grape-seed.html">خواص دانه انگور</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/wonderful2-property-thyme.html">7 خاصیت فوق العاده آویشن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties2-chid-plant.html">خواص گیاه ثعلب</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/nerve2-tonic-herb.html">٢ گیاه مقوی اعصاب</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/pus2-infection.html">داروهای گیاهی درمان چرک و عفونت گلو</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties2-evening-primrose.html">خواص دارویی گل مغربی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/natural2-tranquilizers.html">آرام بخش‌های طبیعی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/remedy2-stomach-disorders.html">درمان خانگی برای بیماریهای معده</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/wind2-up.html">نفخ می کنید؟ این گیاه را دریابید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/antidiarrheal2-medicinal-herbs.html">گیاهان دارویی ضد اسهال</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/maryam2-goli.html">مریم گلی،گیاهی برای تقویت حافظه‌ی شما</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/with1-herbal-remedies.html">با این داروی گیاهی گلو دردتان را درمان کنید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/income2-ginger.html">فواید و مضرات زنجبیل برای سلامتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties2-linden.html">برای داشتن خوابی راحت زیرفون مصرف کنید !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/from2-impotence-reduce.html">اسفرزه: از لاغری تا کاهش قند خون</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/decrease2-blood-levels.html">کاهش سطح قند خون با این گیاه مفید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/frankincense2-oil.html">بازسازی پوست با روغن کندر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/tasty2-tea.html">۱۰ فایده این چای خوش طعم برای پوست و مو</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/bibari1-tahal.html">ورم و بیمارى طحال و درمان گیاهی آن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/mail1-jensii.html">5 ماده طبیعی برای افزایش میل جنسی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/glucose2-lowering-herbs.html">گیاهان کاهش دهنده قندخون+روش مصرف</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sluggish1-liver.html">تنبلی کبد را با عرق کاسنی درمان کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/having1-beautiful-skin.html">داشتن پوستی زیبا با طب سنتی !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/increase2-breast-milk.html">افزایش شیر مادر با 5 گیاه دارویی!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/gol1-pamchal.html">گل پامچال برای پوست مفید است</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/anemia2-nettle.html">درمان کم خونی با گیاه گزنه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/khavas1-bahar-nareng.html">دیازپامی به نام «بهار نارنج»</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/aloe2-vera.html">ترمیم بافت های آسیب دیده بدن با آلوئه ورا</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/lemon1-balm.html">5 خاصیت ضد استرسی بادرنجبویه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/spirulina1-ghaza.html">اسپیرولینا: معدن طلای غذایی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/localized1-slimming.html">گیاه افدرا و لاغری موضعی !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/hey1-king-herbs.html">یونجه؛ سلطان گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/remedies1-stomach-ulcers.html">داروهای خانگی برای زخم معده</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/rosemary1-properties.html">اگر خستگی و کسالت رهایتان نمی‌کند ! </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/momordica1-properties.html">کارلا مؤثرترین گیاه در درمان دیابت</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/rogane1-okaliptus.html">آیا خواص درمانی روغن اوکالیپتوس را می دانید؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/regulate1-menstrual.html">گیاهی برای تنظیم قاعدگی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/calm2-nerves.html">دمنوش‌هایی که آرامش را به خواب برمی‌گردانند</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/ejaculation3-problems1.html">انزال زودرس را با طب سنتی درمان کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/spice1-skinny.html">افرادی که دنبال لاغری هستند !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-afsantin.html">درباره خواص گیاه افسنتین چه میدانید؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/ginseng1-popular.html">جینسنگ چرا این قدر پرطرفدار شده؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/opening1-heart-vessels-cress.html">بازشدن رگهای قلب با تره تیزک</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-roots-february.html">فواید و خواص داروئی ریشه بهمن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/gypsy1-rouge.html">خواص درمانی سرخاب کولی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment1-traditional-medicine.html">درمان شوره سر با طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/vegetable1-spring-mountain.html">والک؛ سبزی کوهی بهاری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/few1-tips-borage.html">چند نکته در مورد گل گاوزبان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/basil1-herbal-tea.html">خواص دمنوش ریحان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/jynkvbylvba1-properties.html">گیاه جینکوبیلوبا و اثرات ضد آلزایمر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/stick1-cloves.html">خواص چوب میخک در درمان بیماریها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/understanding2-properties.html">آشنایی با خواص 9 چای گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/history-medicinal-plants.html">تاریخچه گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/angelica1-herbal-tea.html">دمنوش گلپر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/increase2-fertility.html">افزایش قدرت باروری در خانمها و آقایان با مصرف گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/botanical1-slimming-know.html">خواص دارویی و درمانی گیاه رازیانه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties2-black-cumin.html">خواص درمانی زیره سیاه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/pune2-properties.html">خواص پونه از زبان ابوعلی سینا</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plants2-reduce-sugar.html">با این گیاهان از قند خود بکاهید !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/lovage1-plant-properties.html">خواص گیاه انجدان رومی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/leaves1-skin-health.html">برگ هایی برای سلامت پوست </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-salvia.html">مروری بر خواص گیاه مریم گلی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plant2-boil-go.html">با این گیاه به جنگ "جوش هایتان" بروید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/please1-sbztan-tea-benefits.html">چای سبزتان را پر خواص کنید !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/nsara1-amber.html">عنبر نسارا؛ پشگل پر خاصیت!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/chicory1-herb-hndba.html">گیاه دارویی کاسنی یا هندبا</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/skin2-problems.html">رفع مشکلات پوست و مو با طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal-tea-winter.html">٩ دمنوش زمستانه مفید برای بدن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal1-herbal-tea-unior.html">دمنوش گیاهی هرچه تازه‌تر، بهتر !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/pharmacologic1-properties-cedar.html">خواص دارویی سدر (کنار)</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/early1-menopause-treatment.html">درمان یائسگی زودرس با طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/therapeutic1-properties.html">گیاهان تلخ اما با خاصیت درمانی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal1-fatigue-anemia.html">گیاهی برای رفع خستگی و کم‌خونی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/tea1-diabetics.html">چای مخصوص دیابتی‌ها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/full1-blown-winter-plants.html">اکیناسه یا سرخارگل: یک گیاه زمستانی تمام‌عیار</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/some1-plants-good-memory.html">چند گیاه خوب برای تقویت حافظه‌ی شما</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/women1-magical-herb.html">گیاه جادویی زنان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/effectiveness1-treating-acne.html">اثربخشی آویشن در درمان جوش و آکنه</a></h4> </div> </li></ul></div> text/html 2019-04-29T02:14:04+01:00 alef12.mihanblog.com HD پشت پرده سوره کهف http://alef12.mihanblog.com/post/181 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="margin: 0px; padding: 0px 20px 18px 0px; list-style: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="margin: 0px 0px -1px; padding: 0px; box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left;"><a href="https://www.namasha.com/dd12" style="color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7195574187" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/yOJaub83" title="سوره کهف و ذوالقرنین نشانه چیست" class="video-thumbnail" style="color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s10.namasha.com/images/preview/7195574187-320x180.jpg" alt="سوره کهف و ذوالقرنین نشانه چیست" class="img-responsive" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">02:38</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/yOJaub83" title="سوره کهف و ذوالقرنین نشانه چیست" class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">سوره کهف و ذوالقرنین نشانه چیست</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7195119886" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/ExWAq1ar" title="اظهارات دکتر کریس هیور، اسلام شناس و اندیشمند مسیحی اهل ایرلند در مورد امام زمان (عج) و ظهور." class="video-thumbnail" style="color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px;"><img src="https://s10.namasha.com/images/preview/7195119886-320x180.jpg" alt="اظهارات دکتر کریس هیور، اسلام شناس و اندیشمند مسیحی اهل ایرلند در مورد امام زمان (عج) و ظهور." class="img-responsive" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important;">02:23</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/ExWAq1ar" title="اظهارات دکتر کریس هیور، اسلام شناس و اندیشمند مسیحی اهل ایرلند در مورد امام زمان (عج) و ظهور." class="text-danger" style="color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; overflow-wrap: break-word;">اظهارات دکتر کریس هیور، اسلام شناس و اندیشمند مسیحی اهل ایرلند در مورد امام زمان (عج) و ظهور.</a></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><br></div><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><span style="-webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159);">نوع مطلب :</span><a href="http://ddddd12.blog.ir/category/entezaar/" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); text-decoration-line: none; cursor: pointer; transition-duration: 0.3s; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;انتظار ظهور</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-04-21T02:30:49+01:00 alef12.mihanblog.com HD موفقیت در زندگی با تلاش و کوشش یا با قانون جذب؟ http://alef12.mihanblog.com/post/178 <div style="text-align: center;"><h1 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: uppercase; font-family: BYekan !important;"><font size="1">موفقیت در زندگی با تلاش و کوشش یا با قانون جذب؟</font></h1><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">یکی از سوالات مهم در مورد<a href="https://khodvakhoda.com/law-of-attraction-introduction/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">&nbsp;قانون جذب</a>&nbsp;و انتقاد شدید از آن درباره نقش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;در رسیدن به اهداف است.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">قانون جذب</strong>&nbsp;می گوید با من&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">موفقیت در زندگی</span>&nbsp;حتمی است. ولی این قانون بیشتر برای مردم اینطور جا افتاده است که<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">&nbsp;فقط کافی است به خواسته خود فکر کنید تا به آن برسید</strong>. ولی آیا این تمام ماجرا است؟ پس نقش<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;تلاش برای رسیدن به هدف</span>&nbsp;چه می شود؟ آیا&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">فقط با فکر کردن</strong>&nbsp;می شود به همه خواسته ها رسید؟ ما قصد داریم در این بخش پاسخ این سوالات مهم را در اختیار شما قرار دهیم.</p><h2 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 28px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); text-transform: uppercase; font-family: BYekan !important;">تلاش و کوشش، عامل دوم برای موفقیت در زندگی است.</h2><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><img class="alignnone size-full wp-image-2041" src="https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork.jpg" alt="تلاش و کوشش" width="1400" height="656" srcset="https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork.jpg 1400w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork-300x141.jpg 300w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork-768x360.jpg 768w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork-1030x483.jpg 1030w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork-705x330.jpg 705w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hardwork-450x211.jpg 450w" sizes="(max-width: 1400px) 100vw, 1400px" style="vertical-align: baseline; border: none rgb(225, 225, 225); max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font: inherit; display: inline-block;"></p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">خیلی ها متاسفانه این&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/our-beliefs/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">باور غلط</a>&nbsp;را دارند که فقط با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;فیزیکی به&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">موفقیت</strong>&nbsp;می توان رسید. ولی آیا واقعا این موضوع درست است؟ آیا<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">فیزیکی</strong>&nbsp;عامل اصلی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">موفقیت</strong>&nbsp;است؟ آیا ندیده اید کسانی را که بسیار<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;تلاش برای رسیدن به هدف</span>&nbsp;داشته اند، مثلا چندین شیفت کار کرده اند ولی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">همچنان زندگی سخت را تجربه می کنند؟</strong>&nbsp;ولی از طرفی دیگر، انسانهایی هستند که بسیار کمتر از آنها کار فیزیکی می کنند، ولی<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">چندین برابر آنها موفق هستند</strong>&nbsp;و در خوشی زندگی می کنند. آیا واقعا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;در&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">هر جهتی</strong>&nbsp;منجر به<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;موفقیت در زندگی</span>&nbsp;می شود؟</p><h3 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: BYekan !important;">تلاش و کوشش فقط در زمانی نتیجه مثبت می دهد که به دنبال ذهنیتی کاملا مثبت بیاید.</h3><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش برای رسیدن به هدف</span>&nbsp;در بسیاری از مواقع به خاطر اینکه این تلاشها همراه یک یا چند&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/our-beliefs/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">باور منفی</a>&nbsp;و یا&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">ذهنیتی منفی</strong>&nbsp;است هیچگاه به&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">سرانجامی خوب نخواهند رسید</strong>. به طور خلاصه یعنی اگر شما بر این&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/our-beliefs/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">باور</a>&nbsp;باشید که نمی توانید و یا امکانی برای رسیدن به خواسته شما نیست و یا افکاری از این جنس داشته باشید هرگز با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">موفق</strong>&nbsp;نخواهید شد. و این یعنی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">دومین عامل</strong>&nbsp;برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">موفقیت در زندگی</span>&nbsp;است؛&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">که افراد زیادی آن را به اشتباه عامل اول می دانند</strong>&nbsp;و بخاطر همین هم از<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">&nbsp;موفقیت</strong>&nbsp;دور هستند.</p><h3 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: BYekan !important;">جایگاه تلاش و کوشش در موفقیت در زندگی چقدر است؟</h3><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><img class="alignnone size-full wp-image-2042" src="https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1.jpg" alt="موفقیت در زندگی" width="1200" height="800" srcset="https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1.jpg 1200w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1-300x200.jpg 300w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1-768x512.jpg 768w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1-1030x687.jpg 1030w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1-705x470.jpg 705w, https://khodvakhoda.com/wp-content/uploads/hard-work-1-450x300.jpg 450w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" style="vertical-align: baseline; border: none rgb(225, 225, 225); max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font: inherit; display: inline-block;"></p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">برای رسیدن به هر هدفی</strong>&nbsp;باید&nbsp; قطعا&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;داشت&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">و بدون آن هرگز به موفقیتی نخواهیم رسید</strong>. ولی موضوع اصلی این است که&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;زمانی که همراه با<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">&nbsp;ذهنی مثبت</strong>&nbsp;است&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">هیچگاه ما را خسته نمی کند</strong>. ولی زمانی که ذهن ما مخالف است، کارهای فیزیکی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">بسیار خسته کننده و عذاب آور</strong>&nbsp;هستند. در واقع وقتی ما&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">باور موفقیت</strong>&nbsp;داریم، در&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/orbits/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">مدار</a>&nbsp;آن قرار می گیریم و<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">&nbsp;کارهای مناسب، خود به خود نمایان می شوند</strong>&nbsp;که ما انجامشان دهیم. در حالی که انجام آنها به ما&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/the-importance-of-having-good-feelings/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">حس خوبی</a>&nbsp;می دهد. حالا با دانستن این نکته مهم متوجه می شویم که کدام تلاش و کدام حرکت یا کار فیزیکی لازمه&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">موفقیت</strong>&nbsp;است.</p><h3 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: BYekan !important;">کنترل توجه و فکر کردن درست برای استفاده از قانون جذب&nbsp;</h3><h3 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: BYekan !important;">بر خلاف باور عموم اصلا"&nbsp; کار راحتی نیست.</h3><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">اجازه دهید یک&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">باور غلط</strong>&nbsp;را که در خیلی از ذهنها جا خوش کرده در همین جا شناسایی کنیم. این باور غلط این است که فکر کردن و رسیدن به خواسته ها و هدف طبق&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/law-of-attraction-introduction/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">قانون جذب</a>&nbsp;کاری راحت است و نیازی به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;ندارد. همین باور اشتباه باعث شده افراد زیادی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">قانون جذب را دروغ و حقه بنامند</strong>. در حالی که آنها نمی دانند<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">&nbsp;قانون جذب واقعی چیست</strong>&nbsp;و عمق آن را درک نکرده اند.</p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><a href="https://khodvakhoda.com/focus-law/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">کنترل توجه و فکر کردن</a>&nbsp;در جهتی که به موفقیت ختم شود در خیلی از مواقع&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">از هر کاری سخت تر است</strong>&nbsp;و به خاطر همین هم نتایجی فوق العاده به بار می آورد. مثلا اگر شما فقط برای 30 دقیقه بخواهید&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/imagination/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">تصویر سازی ذهنی</a>&nbsp;درست و اصولی را همانطور که ما قبلا آموزش داده ایم انجام دهید، خواهید دید چه انرژی زیادی باید صرف کنید. و فقط از دور و زمانی که درگیر اجرای انجام آن نشده اید</p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">&nbsp;بنظرتان کاری ساده می آید.</p><h2 style="color: rgb(111, 94, 78); background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 10px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; font-family: BYekan !important;"><font size="4" color="#a52a2a">تلاش و کوشش ذهنی صدها بار قوی تر از تلاش فیزیکی است.</font></h2><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">اگر کسی باور داشته باشد که موفق است یا در آینده موفق خواهد شد و برای رسیدن به این مرحله تلاش و کوشش کرده باشد، خود به خود با انجام کمترین کار فیزیکی که بیشترین نتیجه را دارد به این هدف خواهد رسید</strong>. چون&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/law-of-attraction-introduction/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">قانون جذب</a>&nbsp;و قوانین انرژی همیشه ما را از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">سریع ترین</strong>&nbsp;راه منتقل می کنند. ولی شخصی که باوری برای موفقیت در زندگی ندارد، خود به خود به سمتی هدایت می شود که کارهای زیاد و سختی را انجام دهد که&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">کمترین نتیجه و یا حتی نتایجی منفی دارند</strong>. و این موضوع دوباره مرتبط با نظم جهان هستی می باشد که<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">&nbsp;همیشه مشابه مشابه خودش را جذب می کند</strong>.</p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">شاید شما باورتان نشود ولی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش برای رسیدن به هدف</span>&nbsp;باید 99% درونی و ذهنی باشد و بعد از پیشرفت خوب و کافی در این مرحله، ما در&nbsp;<a href="https://khodvakhoda.com/orbits/" target="_blank" rel="noopener" style="color: rgb(18, 44, 196); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; max-width: 100%;">مدار</a>مناسب قرار می گیریم که کارهای فیزیکی لازم خودشان را به ما نشان میدهند و ما با لذت آنها را انجام می دهیم و از ادامه دادنشان خسته نمی شویم. و دیگران با مشاهده این قسمت فکر می کنند که علت موفقیت ما&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;در کارهای فیزیکی است. غافل از اینکه ما در جای دیگری<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;کرده ایم که آنها ندیده اند و این کارهای فیزکی که ما با شدت انجامشان می دهیم و خسته هم نمی شویم ثمره آن قسمت است.</p><h3 style="background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; margin: 1.5em 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: BYekan !important;">تلاش و کوشش، فرمی از انرژی و غیر قابل از بین رفتن</h3><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">خبر خوش این است که هرگز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش برای رسیدن به هدف</span>&nbsp;در هیچ جایی از بین نمی رود. تمام&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">تلاش و کوشش</span>&nbsp;ی که ما در گذشته خود برای<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;موفقیت در زندگی</span>&nbsp;داشته ایم، که معمولا بخاطر&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">ذهنیت مخالف</strong>&nbsp;ما به ثمری نرسیده اند و ما فکر می کنیم که از بین رفته اند، درواقع از بین نرفته اند و فقط<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">تبدیل به تجربه</strong>&nbsp;شده اند.</p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">این تجربه همان قسمتی است که روی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">ذهنیت و باورهای</strong>&nbsp;ما تاثیر مستقیم دارد و آنها را هماهنگ با خواسته های ما می کند که این بار با تجربه قبلی و ذهنیتی مثبت دست به انجام کاری بزنیم که نتیجه دلخواه را به ما بدهد. البته این به شرطی است که ما هوشیار شده باشیم و متوجه جهت حرکت اشتباه خود بشویم. در این صورت تمام آن اشتباهات قبلی به یکباره انگار تبدیل به یک&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(18, 44, 196);">گنج بزرگ</strong>&nbsp;برای ما می شوند و سریعا باعث موفقیتهای پی در پی ما می شوند.</p><p style="margin: 0.85em 0px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17px; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);">این یکی از عللی است که ما بعضی ها را می بینیم که پس از گذراندن چندین سال زندگی سخت، به یکباره کاملا موفق می شوند و کلا تغییر می کنند. زیرا آنها معمولا ناخوداگاه در حال بیشتر کردن پتانسیل موفقیتشان با بیشتر کردن تجربه هایشان بودند.</p><p style="margin: 0.85em 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><font size="1"><a href="https://khodvakhoda.com/law-of-attraction-vs-action/" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://khodvakhoda.com/law-of-attraction-vs-action</a></font></p><p style="margin: 0.85em 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline; color: rgb(56, 55, 55);"><br></p><p style="margin: 0.85em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159); box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BNazanin; vertical-align: baseline;"><font size="4"><font color="#0000ff">نوع مطلب&nbsp;</font><font color="#383737">:</font><font color="#008000"><a href="http://ddddd12.blog.ir/tag/ghanoon_jazb" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 2); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;قانون جذب</a></font></font></p></div> text/html 2019-04-16T07:39:25+01:00 alef12.mihanblog.com HD عشق روی امام مهدی عج http://alef12.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: medium;">شمـع را خـامـوش كــردم طلعت روی تـو بـود</span></div><div><font size="3">شمــع كـی خواهد هر آنكس ساكن كوی تو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">از نظـر دوری ولـی ای مـاه مـن در هـر نظـــر</font></div><div><font size="3">هــر كـه را كـردم نظـر دیدم نظر سوی تو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">عهـد كـردم هـركجـا بـاشی چـو گـل بـویت كنم</font></div><div><font size="3">بــوی كـردم هـر گلـی دیـدم در او بـوی تو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مـــــاه را كـــردم نظـــاره تــا ببینــم روی تـــو</font></div><div><font size="3">چــون هـلال مـاه نـو دیـدم چـو ابروی تو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تـــا گشــودم چشـــم دیـــدم بـــا كمنـدم بسته اند</font></div><div><font size="3">در رگ و جـانـم كمنـد طــّره مــوی تــو بــود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">مـن بـه رویت همچنان بلبل به گل خـو كرده ام</font></div><div><font size="3">وای از این دل اینچنین مسحور جادوی تـو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">همچنـان فـرهاد دل بـر كـوه و بستـان میـزنـم</font></div><div><font size="3">بــرمشــام مـن شمیمـی گـر ز مینـوی تـو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خضـر دانـی در كجـا نـوشیـده آن آب حیات؟</font></div><div><font size="3">حتـم دانـم روزگـاری بـر سـر جـوی تـو بـود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">باش تا گویم چرا«سیمرغ»خندان است و شاد</font></div><div><font size="3">چون که او هم والۀ رفتار نیکوی تو بود</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">#لقمانی_بهابادی_سیمرغ</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">3/4/1383 بهاباد</font></div></div> text/html 2019-04-04T01:47:29+01:00 alef12.mihanblog.com HD مبعث رسول اکرم ( صلّی الله علیه و آله ) http://alef12.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">مبعث رسول اکرم ( ص )&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">مژده ای دل که به تن باد بهاران آمد&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">موسم عطر گل و بوی نگاران آمد&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">عندلیب خوش دوران به گلستان، فریاد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">که رسولی به جهان بهر ضعیفان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">شده مبعوث رسولی که بود ختم رسل&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">افتخار همه افاق و همه جان آمد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">شهر مکه همه شد غرق ز انوار خدا&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">چونکه بر فرق نبی افسرتابان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">آنکه جز او نبود مستحق لطف چنین</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">به چنین موهبتی باید یزدان آمد&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">گفت اقرأ چو رسول از پی جبریل امین&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">معدن علم شد و فیض نمایان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">ثقل و سنگینی احکام رسالت بر دوش&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">چون برانگیخته شد با تن لرزان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">عزم رفتن چو نمود از طرف غار حرا</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">جمله ی کون و مکان مدح و ثنا خوان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">همه جا بود جهالت به جهان چون شب تار</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">بر دل مکه&nbsp; ز&nbsp; رحمت یم باران آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">قدسیانند همه محو جمال رخ او&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">گوئی از عرش بسی نیّر تابان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">باز چون کرد خدیجه به رویش در گوئی&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">به عیان دید محمّد ص که پریشان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">بت پرستان همه را راه سعادت گم بود&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">به چنین راهبری شمس فروزان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">گبر و ترسا همه در جهل و جهالت بودند</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">سویشان نور هدی فرّ سلیمان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">چون خبردار شد از آمدنش ملک عجم&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">سوی یثرب زعجم حضرت سلمان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">به جهان کرد ندا بهر هدایت همه را</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">که به همراه نبی معجز قرآن آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">او نمودش به(نیا) سازغزل ازسرلطف&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">پس به الطاف نبی شاد و غزلخوان آمد</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff"><br></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">&nbsp;شاعر:محمدحسن محمدی نیا بهابادی&nbsp;&nbsp;</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><font size="4" color="#0000ff">۱۳۹۶.۲.۴&nbsp; &nbsp; text/html 2019-03-30T09:20:11+01:00 alef12.mihanblog.com HD راه سلامت http://alef12.mihanblog.com/post/56 <div align="center"><ul class="allmode_items"><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plants1-libido-enhancer.html">چهار گیـاه تقـویـت کنـنـده میل جنسـی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/makes1-peppermint-pepperoni.html">خواص بی نظیر نعنا فلفلی!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/sour1-sips-tea.html">خواص فوق العاده چای ترش !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/anti1-aging-herbs.html">گیاهان ضد پیری !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal1-tranquilizers.html">آرام‌بخش‌های گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/osteoporosis1-prevention.html">جوشانده‌ی گزنه برای پیشگیری از پوکی استخوان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/black1-tea-green-tea-wines.html">چای سیاه، سبز، سفید یا چای ترش، کدام مفیدتر است؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/secret1-health.html">رازیانه: راز سلامتی شما</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/rosemary1-branch-global-property.html">یک شاخه رزماری یک دنیا خاصیت</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plants1-depression.html">با گیاهان افسردگی خود را درمان كنیم.</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plants-contain-natura-aspirin.html">گیاهان حاوی آسپرین طبیعی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/solved1-with-nettles.html">9خاصیت دارویی گیاه گزنه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/dysmenorrhea1-bellyache.html">گیاهی برای تسکین دردهای زنانه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/clean1-kbdman.html">چگونه کبدمان را مثل دسته گل تمیز کنیم</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/useful1-herbs-diabetes.html">ادویه های مفید برای دیابتی ها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/how1-brew-tea.html"> تذکرات در مورد چگونگی دم کردن چای‌های گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/green1-tea-slimming.html">چای سبز و لاغری؛واقعیت یا تبلیغات</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal2-therapy-women.html">گیاه درمانی برای زنان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/stevia2-properties.html">گیاهی برای لاغری و خوش‌‌اندامی شما</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plant1-close.html">بکارید، دم کنید، بنوشید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/dlsvztryn2-herb.html">دلسوزترین گیاه دارویی برای دستگاه گوارش</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment1-anxiety.html">چند گیاه موثر برای درمان اضطراب‌هایتان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-ginseng.html">آنچه لازم است در مورد جینسینگ بدانید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/aromatherapy1-ms.html">گیاه‌درمانی در بیماری ام اس</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/fennel1-tazyanhay-disease.html">رازیانه، تازیانه‌ای بر بیماری‌ها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/borage1-oil-properties1.html">خواص روغن گل گاوزبان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/jaundice1-treatmen-with-trjbyn.html">بهترین درمان زردی با ترجبین</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/with1-herbal-extracts.html">تابستان دل پذیر با این عرقیات گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/pant1-ravand.html">شربت "گیاه راوند" رفع کننده عطش روزه‌داران</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-syrup-egg.html">خواص تخم شربت</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/birch1-fitness.html">درخت غان برای خوش اندامی </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plantain1-chronic-cough-remedy.html">«بارهنگ» دوای سرفه‌های مزمن </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/useful1-herbs-weight-loss.html">گیاهان مفید برای کاهش وزن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/hibiscus-tea-substitute.html">چای ترش جایگزین مناسبی برای چای سیاه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cnnamon1-into-life.html">دارچین را وارد زندگی خود کنید !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/tips1-herbal-essences.html">نکاتی درباره‌ی عرقیات گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/creeping1-herb-vitex.html">گیاه دارویی پنج‌ انگشت خزنده</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/jujube1-ruit-pure.html">خواص دارویی عناب</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment1-gum-disease.html">درمان بیماری لثه و دهان با گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/wines1-people-caffeine.html">چای سبز برای این افراد ممنوع است!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plant1-wedge.html">گیاه وج و تقویت حافظه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/coriander1-hypertension.html">تخم گشنیز و درمان فشارخون</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/hemorrhoid1-treatment-herbs.html">درمان بواسیر با داروهای گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/apple1-tree-children-tales.html">کاسنی در طب سنتی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/surface1-properties-brbalh.html">خواص گیاه برباله</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plants1-during-pregnancy.html">گیاهان خطرناک در دوران بارداری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/know1-about-angelica.html">دانستنی هایی درباره گلپر</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/medicinal1-benefits-acetone.html">فواید گیاه دارویی آنغوزه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/iranian2-herb-vision.html">این گیاه ایرانی محافظ بینایی است</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/eat1-vegan.html">۸ بخور گیاهی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cough1-treatment-plants.html">درمان سرفه با استفاده از گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal1-teas.html">آشنایـی با انـواع چـای های گیـاهی و خـواص آنها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/peppermint1-oil.html">خواص دارویی روغن نعناع</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treat1-leg-swelling.html">ورم پا را درمان کنید !</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/smelling1-plant.html">بوییدن این گیاه، حافظه را تقویت می کند</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/useful1-herbs-hair-growth.html">گیاهان مفید برای رشد مو</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-bhlymv.html">خواص به‌لیمو </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/itching-treatment-with-herbs.html">درمان خارش با گیاهان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/useful-herbs-for-liver.html">گیاهان مفید برای کبد</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/spice-seasoning-your-health.html">ایام عید: این ادویه‌ها را چاشنی سلامتیتان کنید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plant1-migraine-headaches.html">این گیاه، سردردهای میگرنی را تسکین می دهد</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/stevia1-plant.html">با گیاه استویا آشنا شوید!</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/miracle-plant.html">گیاه معجزه گر و مهمترین خواص درمانی بابونه </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/home1-air-plants.html">گیاهانی که هوای خانه را تصفیه می کنند</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/kahesh1-vazn.html">گیاهان کاهش دهنده وزن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/cholesterol1-loweringc.html">داروهای گیاهی کاهنده کلسترول </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties1-black-seed.html">خواص سیاه دانه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/energy1-plants.html">گیاهان انرژی زا </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plant1-cell.html">گیاهانی که سلول های سرطانی را از بین می برد </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/lipid1-lowering-with-plant.html">کاهش چربی خون با گیاهان دارویی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/eucalyptus1-properties.html">بیماری‌ها را به دست اکالیپتوس بسپارید</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment1-indigestion.html">درمان سوء هاضمه با این 7 گیاه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/treatment1-plant-childish.html">گیاه درمانی به روش کودکانه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/olive1-leaf.html">5 خاصیت فوق‌العاده‌ی برگ زیتون</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/lavender1-effective-removing.html">اسطوخودوس تاثیرگذار در رفع بوی بد دهان</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/nutritional1-tips-alga-chlorella.html">نکات تغذیه‌ای جلبک کلرلا و تاثیر آن بر سلامت</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/ginger1-bronchitis.html">چگونه به کمک زنجبیل برونشیت را درمان کنیم؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/causing2-ulcers.html">شیرین بیان باعث مهار باکتری مولد زخم معده می‌شود</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/jujube1-softening-breasts.html">عناب؛ نرم‌کننده سینه</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/plant2-plantain.html">بارهنگ؛ مفیدتر از شربت‌های اکسپکتورانت و دیفن‌هیدرامین</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/six-useful-herb-impotence.html">شش گیاه دارویی مفید برای لاغری</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal-treatment-epilepsy.html">درمان گیاهی بیماری صرع</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/benefits1-chicory.html">کاسنی؛ داروخانه ای رایگان </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/tail-razak.html">دم کرده‌ی رازک برای کنترل استرس</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/impotence-green-tea.html">چای سبز را چگونه بنوشیم تا لاغر شویم؟</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/black-gooseberry.html">دم کرده‌ی انگور فرنگی سیاه برای تسکین ورم مفاصل</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/curative1-nasturtium.html">3 خاصیت درمانی گل لادن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties-case.html">مورد؛ نماد جوانی و زیبایی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/herbal1-extracts-hair-care.html">عصاره های گیاهی برای مراقبت از موها</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/wheat-grass.html">علف گندم، با خستگی مفرط مقابله می کند</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/syrkhrs.html">«سیرخرس» سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/calendula.html">کالاندولا، گیاهی مفید برای درمان التهاب پوستی</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/medicinal1-properties-extract.html">معرفی گیاه بومادران و خواص دارویی آن</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties-rose-oil.html">خواص روغن گل سرخ</a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/srkhar-flowers.html">سرخار گل، افزایش دهنده گلبول های سفید </a></h4> </div> </li><li class="allmode_item" style="display: list-item;"> <div class="allmode_right"> <h4 class="allmode_title"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/properties-castor-plant.html">خواص گیاه روغن کرچک </a></h4> </div> </li></ul></div> text/html 2019-03-25T12:27:42+01:00 alef12.mihanblog.com HD ahi dolat e omid http://alef12.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7192297632" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/hViVihY1" title="ahi dolat e omid" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7192297632-320x180.jpg" alt="ahi dolat e omid" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">02:50</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/hViVihY1" title="ahi dolat e omid" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">ahi dolat e omid</a></div></div></div></div></div>